Blog dịch thuật

Joint Account

‘joint account ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tài khoản chung; tài khoản liên doanh; tài khoản xí nghiệp hợp doanh; tài khoản liên hợp