Blog dịch thuật

Joint Adventure

‘joint adventure ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : đầu tư liên kết ngắn hạn; đầu cơ hùn vốn, liên kết; hợp tư; liên doanh