Blog dịch thuật

Joint And Several Bond

‘joint and several bond ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : trái khoán (trách nhiệm) cá biệt và liên đới