Blog dịch thuật

Joint And Several Debt

‘joint and several debt ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : nợ, trái vụ liên đới; món nợ liên đới