Blog dịch thuật

Joint And Several Liability

‘joint and several liability ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : trách nhiệm (phôi hợp và) liên đới