Blog dịch thuật

Joint And Several Obligation

‘joint and several obligation ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : nghĩa vụ liên đới