Blog dịch thuật

Joint And Survivor Annuity

‘joint and survivor annuity ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : niên kim của người cùng sống sót