Blog dịch thuật

Joint Audit

‘joint audit ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : cuộc kiểm toán chung, việc cùng kiểm toán