Blog dịch thuật

Joint Consignment

‘joint consignment ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự ký gởi liên kết; sự gỏi bán phối hợp