Blog dịch thuật

Joint Consultation

‘joint consultation ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự tham khảo ý kiến người làm công