Blog dịch thuật

Joint Debt

‘joint debt ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : nợ chung; trái vụ liên đới; cộng đồng trái vụ