Blog dịch thuật

Joint Financing

‘joint financing ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự cẩp vốn liên kết; sự cùng tài trợ