Blog dịch thuật

Joint Life And Survivor Annuity Policy

‘joint life and survivor annuity policy ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : đơn bảo hiểm nhân thọ chung và niên kim của người còn sông