Blog dịch thuật

Joint Management

‘joint management ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự kinh doanh Hên kết; sự quản lý chung; sự đồng quản lý; sự điều khiển chung