Blog dịch thuật

Joint Managing Director

‘joint managing director ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : đồng giám đốc diều hành