Blog dịch thuật

Joint Obligation

‘joint obligation ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : nghĩa vụ cộng đồng; nghĩa vụ liên đới