Blog dịch thuật

Joint Production Committee

‘joint production committee ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : ban quản lý xí nghiệp