Blog dịch thuật

Joint Production

‘joint production ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : cùng sản xuất; sản xuất hợp tác