Blog dịch thuật

Joint-Profit Maximization

‘joint-profit maximization ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự tối đa hóa lợi nhuận chung