Blog dịch thuật

Joint Purchaser

‘joint purchaser ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người mua chung; người tậu chung; người đồng thủ đắc