Blog dịch thuật

Joint Rail And Water Transportation

‘joint rail and water transportation ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : vận tải kết hợp bằng đường xe lửa và đường biển; thủy lục liên vận