Blog dịch thuật

Joint Venture Income Tax

‘joint venture income tax ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thuế thu nhập xí nghiệp hợp doanh