Blog dịch thuật

Joint Venture

‘joint venture ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : xí nghiệp liên doanh; công ty liên doanh