Blog dịch thuật

Joint Whole Life Policy

‘joint whole life policy ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : đơn bảo hiểm nhân thọ chung suốt đời