Blog dịch thuật

Journal Voucher

‘journal voucher ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chứng từ sổ nhật ký; chứng từ chuyển khoản