Blog dịch thuật

Judge Of First Instance

‘judge of First Instance ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thẩm phán tòa sơ thẩm