Blog dịch thuật

Judgement Note

‘judgement note ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : lệnh phiếu phán quyết; giấy nợ tố tụng (trực tiếp)