Blog dịch thuật

Judgement

‘judgement’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (sự) phán đoán; phán định; phán quyết; xét xử; quyết định của tòa; án