Blog dịch thuật

Judicial Actor

‘judicial actor ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người quản lý tài sản do tòa án chỉ định