Blog dịch thuật

Judicial Decision

‘judicial decision ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : phán quyết của tòa; quyết định tư pháp