Blog dịch thuật

Judicial Sale

‘judicial sale ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự bán cưỡng chế; sự bán (đấu giá) do phán quyết của tòa; phát mại cưỡng bách; phát mại tài phán