Blog dịch thuật

Judicial Trustee

‘judicial trustee ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người thụ thác (tàỉ sản) do tòa quyết định; quản trị viên tài phán