Blog dịch thuật

Juice

‘juice’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : khoản cho vay nặng lãi; lãi cao; thu nhập: tiền lương; bổng lộc (của quan chức)