Blog dịch thuật

Jumble

‘jumble’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (cuộc) bần từ thiện đồ cũ tạp nhạp; đồ bán từ thiện tạp nhạp; (sự) bán đâu giá dồ cũ linh tinh