Blog dịch thuật

Jump In Prices

‘jump in prices ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự tăng vọt giá cả