Blog dịch thuật

Junior Capital

‘junior capital ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : vốn cấp hai; vốn cổ phần