Blog dịch thuật

Junior Chamber Of Commerce Members

‘Junior Chamber of Commerce members ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Hội viên Phòng Thương mại Thanh niên