Blog dịch thuật

Junior Mortgage

‘junior mortgage ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : quyền thế chấp ưu tiên hạng hai, không ưu tiên, cấp hai