Blog dịch thuật

Labor Saving Technical Progress

‘labor saving technical progress’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tiến bộ khoa học tiết kiệm lao động