Blog dịch thuật

Labour Disputes

‘labour disputes ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : xung đột tư bản – lao động; tranh chấp lao tư