Blog dịch thuật

Labour Disturbance

‘labour disturbance ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : cuộc bạo động của người lao động; phong trào đấu tranh của công nhân