Blog dịch thuật

Labour Exchange

‘labour exchange ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự trao đổi sức lao động; văn phòng tìm việc miễn phí; cơ quan giới thiệu việc làm