Blog dịch thuật

Labour-Force Participation Rate

‘labour-force participation rate ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tỉ lệ tham gia lực lượng lao động