Blog dịch thuật

Labour-Intensive Goods

‘labour-intensive goods ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sản phẩm cần nhiều sức lao động

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay