Blog dịch thuật

Labour-Intensive Industries

‘labour-intensive Industries ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : công nghiệp tập trung sức lao động; công nghiệp cần nhiều lao động