Blog dịch thuật

Labour-Intensive

‘labour-intensive ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tập trung nhiều sức lao động; cần nhiều lao động; thâm dụng lao động