Blog dịch thuật

Labour Reserve

‘labour reserve ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : đự trữ sức lao động; đội hậu bị lao động