Blog dịch thuật

Labour-Saving Technical Progress

‘labour-saving technical progress ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tiến bộ kỹ thuật tiết kiệm lao dộng