Blog dịch thuật

Labour Turnover (Rate)

‘labour turnover (rate) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : mức chu chuyển nhân công; mức chu chuyển lao dộng