Blog dịch thuật

Laisser-Faire Policy

‘laisser-faire policy ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chính sách tự do phóng nhiệm (về kinh tế); chính sách xí nghiệp tự do; chính sách mậu dịch tự do